Organisation

Organisation

Styrningen av verksamheten på överordnad nivå regleras av samarbetsavtalet mellan Täby Basket och Djursholm Indians.

Norrortsrådet

Det s.k. Norrortsrådet (nedan kallat Rådet) är det organ som skall leda arbetet inom Norrort. Rådet skall bestå av individer som har specifika roller i verksamheten: en specifik roll eller är beredd att påta sig ett ledarskap inom ett utskott med vidhängande ansvar:

 • Ordförande
 • Täby Baskets och Djursholm Indians respektive ordförande
 • Sekreterare
 • Utskottsansvariga: Marknadsföring och Kommunikation
 • Marknad och Sponsring
 • Sport inom Herr- respektive Damsidan
 • Arrangemang
 • Administrativ samordning och ekonomi, en person från vardera klubb (adjungerade)

Norrortsrådet säsongen 2017/2018

Utskotten

För att kunna driva Norrortsverksamheten på ett effektivt och kompetent sätt finns fem utskott underordnade Norrortsrådet:

 • Sportsligt utskott Herr,
 • Sportsligt utskott Dam,
 • Sponsring,
 • Arrangemang samt
 • Kommunikation och Marknadsföring.

Utskotten ska innehålla minst en person som har plats i Norrortsrådet.

Sportsliga utskotten

I ansvaret ingår att samordna alla aktiviteter som syftar till att definiera och utveckla Norrorts sportsliga ambitioner. Med detta avses att i utskottet och tillsammans med coacher, team managers och i den mån det är möjligt och lämpligt spelar- och föräldrarepresentant definiera och följa upp bland annat följande:

 • På årlig basis etablera förutsättningar för antal lag i de olika serierna, cuper och USM.
 • Resultatmål för lagen i deras respektive serier, cuper och USM.
 • Principer för spelarrekrytering mot bakgrund av resultatmålen för lagen.
 • Principer för kommunikation kring dessa mål mellan coacher,Team managers, spelare och i förekommande fall föräldrar.
 • Genomföra enkätbaserade uppföljning genom att tillfråga spelare, coach, team managers och föräldrar för att kontinuerligt följa Norrorts utveckling avseende det ovanstående.
 • Tillsammans med coach definiera mål för utveckling. Diskutera behov av samordning mellan lag avseende spelsystem och spelarutveckling.
 • Följa upp överenskomna principer för val av spelare inför matcher och turneringar och stödja vid svåra situationer med ex.vis spelare som är missnöjda eller inte uppfyller kraven.
 • Utforma spelarkontrakt och tillse att dessa följs.

Sponsringsutskottet

I ansvaret ligger att utarbeta en plan för hur Norrort skall delfinansieras genom sponsring och interna aktiviteter såsom lagaktiviter. I ansvaret ligger:

 • Samarbeta med Arrangemangsutskottet kring sponsring av match/arrangemang.
 • Att tillsammans med lagens TM arbeta fram intäktsgenererande aktiviteter som spelare ska genomföra tillsammans.
 • Utarbeta standardiserade sponsorspaket och prospekt.
 • Söka upp tänkbara sponsorer med hjälp av interna och externa kontakter.
 • Bearbetning av kommunerna kring gemensamma aktiviteter och arenafrågor.

Arrangemangsutskottet

I ansvaret ligger att säkerställa kvaliteten på Norrorts olika match-, cup- och USM-arrangemang. I ansvaret att förenkla rutinerna kring matcharrangemang och utveckla tänkandet kring hur Norrort kan locka större publik genom att göra match och turneringsupplevelsen mer underhållande.
I arbetet ligger också att engagera spelare i representationslagen utifrån de åtaganden som är beskrivna i deras kontrakt. Utskottet ansvarar också för upplägget när Ungdomslagen är matchvärdar vid representationslagens hemmamatcher.

Utskottet för kommunikation och marknadsföring

I ansvaret ingår att underhålla och utveckla kommunikationen och marknadsföringen av Norrort och Norrorts arrangemang/hemmamatcher.

 • Norrorts hemsida
 • Norrorts konton inom sociala medier
 • Marknadsföring av match/arrangemang
 • Pressinfo
 • Presskontakter
 • Interna kommunikationsplattformar

Administration

Föreningarnas kanslier skall bistå lagen löpande med framför allt administrativt stöd. Täby Baskets kansli skall primärt stödja herr/ungdoms-lagen och Djursholm Indians kansli skall primärt stödja damungdoms-lagen, men kanslierna och lagen är fria att komma överens om andra lösningar. Exempel på uppgifter som kanslierna bör hantera är:

 • Bokning av lokaler för träningar, matcher och utbildningar
 • Anmälan till seriespel och USM
 • Licensiering av spelare
 • Bokning av resor vid bortamatcher
 • Bokning av utbildningar
 • Kontakter med SBBF och andra föreningar
 • Hantering av utlägg som skall ersättas
 • Redovisning till stat och kommun av aktiviteter för aktivitetsstöd

Head Coach för varje lag ansvarar för närvarorapportering i MyClub. Team Manager för varje lag ansvarar för registervård i MyClub.

Våra spelare behöver Dig!

Det finns alltid behov av ideellt engagerade personer i en förening så även i Norrort. Är du intresserad av vara med och jobba i något av utskotten eller på något annat sätt i föreningen?
Hör av dig till vår ordförande; Johan Tjernberg, johan.tjernberg@live.se